Plantain Peristylus
Plantain Peristylus
Wallich's Phaius
Wallich's Phaius
Mysore Phalaenopsis
Mysore Phalaenopsis
Pale Pholidota
Pale Pholidota
Mysore Eria
Mysore Eria
Many-Spike Eria
Many-Spike Eria
Plantain Orchid
Plantain Orchid
Jerdon's Porpax
Jerdon's Porpax
Gramophone Orchid
Gramophone Orchid
Indian Winged-Horn Orchid
Indian Winged-Horn Orchid
Foxtail Orchid
Foxtail Orchid
Joseph's Robiquetia
Joseph's Robiquetia
Nepal Satyrium
Nepal Satyrium
Sparkling Reed-Orchid
Sparkling Reed-Orchid
Smee's Reed-Orchid
Smee's Reed-Orchid
Lanceleaf Sirhookera
Lanceleaf Sirhookera
Spotted Smithsonia
Spotted Smithsonia
Straw-Colored Smithsonia
Straw-Colored Smithsonia
JAlbum 7.3